Política de privacitat

Privacitat, protecció de dades i compliment de la lssice

En compliment del RGPD /Reglament General de Protecció de dades) i de la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE informa als usuaris que les dades de caràcter personal que proporcionen al omplir els formularis o requeriments de contracte, es recolliran en fitxers propietat de FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE i seran tractats amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE ofereix. El fet d’omplir un formulari d’aquest espai web implica que l’usuari reconeix que l’ informació i les dades personals que ens indica son seus, exactes i certs.

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE C/ Doctor Murillo, 1  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

Correu electrònic: info@farmaciarierariviere.com

 1. Amb quines finalitats continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels nostres contactes, clients i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, l’enviament d’informació de la nostra organització i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

 1. Quan temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si s’escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

En qualsevol cas, FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per  a la prestació relació contractual i a menys que ens en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és l’interès mutu i el consentiment de l’usuari.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

El personal de FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE que disposa de drets d’accés autoritzat d’acord amb l’estructura de seguretat interna de FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE poden accedir a les teves dades amb els objectius descrits en aquesta Política de Protecció de dades. Tots els empleats de FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord  de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, organitzacions terceres quina intervenció sigui requerida i/o necessària per  a la gestió adequada de la prestació del servei.

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció d eles dades personals.

 1. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@farmaciarierariviere.com acompanyat de l’acreditació documental de la seva identitat. Amb l’excepció de que ens ho indiqui mitjançant l’opció de donar-se de baixa que trobarà en els enviaments electrònics, que ja ens donarà informació d ela seva baixa.

Si no obté una resposta satisfactòria i desitja formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 1. Quina es la relació d’informació personal emmagatzemada?

Es guarden les dades bàsiques d’identificació i relació, per a l’enviament de propostes, gestió o informació comercial, creació de factures, com per exemple  nom i cognoms, domicili d’enviament, NIF/CIF, número de compte, si el client desitja domiciliació bancària.

 1. Quina és la Política d’emmagatzemat de dades / disponibilitat / backups i la seva ubicació?

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada supressió per part de l’usuari i que aquesta supressió s’escaigui (veure punt 3). Sempre està disponible, malgrat pot estar bloquejada per a lliuraments informatius de  marketing / comercial, si s’han exercitats els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Es realitzen copies de seguretat dels servidors que contenen dades, degudament controlades i custodiades.

 1. Quina es la Política de privacitat i Seguretat de la informació i el seu accés?

L’accés  a la base de dades està protegit mitjançant usuari i paraula de pas. En el cas d’accés remot autoritzat, aquest es realitza mitjançant protocol VPN

 1. Quina es la Política de resposta front incidents de seguretat i anàlisi del seu impacte?

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’han aplicat a les dades afectades per la potencial violació de la seguretat de les dades personals. No hi ha accés a dades de clients / usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE ha dut a terme i manté actualitzat un Anàlisi dels riscos de la vulnerabilitat de les dades personals i del seu impacte si es donen, sobre la seguretat i la intimitat dels clients / usuaris

 1. Quina es la Política d’esborrat front baixes del servei?

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE desactiva a les seves BBDD d’enviaments d’informació, els comptes dels clients/ usuaris que decideixen donar-se de baixa i que hagin exercit el seu dret a la supressió. En aquest cas, les dades del client/usuari quedaran bloquejades i mantingudes el temps requerit per normativa i exclusivament pel compliment de les obligacions legals que justifiquin la relació passada entre les parts.

 1. Qui es el nostre Responsable de Seguretat en matèria de Protecció de dades?

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE no té obligatorietat legal de designar un DPD (Delegat de Protecció de dades), d’acord amb la legislació vigent.

Independentment d’això, FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE ha designat a una persona Responsable de Seguretat de les dades, per tal de vetllar pel correcte funcionament d’aquesta  Política de Privacitat i d’assegurar que se’n preserven els requisits en relació a les dades personals dels usuaris interns i externs a l’organització. Pot contactar amb el nostre Responsable de Seguretat de dades a info@farmaciarierariviere.com

En cas que FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi a un o més dels seus usuaris, aquest/s seran notificats a la major brevetat possible al respecte. Si el risc i vulneració fossin importants, es notificaria igualment a l’autoritat competent.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, tractament limitat, portabilitat u oposició al tractament de les seves dades. Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/ 2002, d’1 de juliol, de serveis de la societat de l’ informació i comerç electrònic, pot  revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials. En cas de dubte, així com per exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se a FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE mitjançant correu electrònic info@farmaciarierariviere.com o correu postal a Adreça: FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE en C/ Doctor Murillo, 1  08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS (Barcelona)

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JUDICIAL

Qualsevol controvèrsia sorgida en l’ interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà a partir de la legislació espanyola. Així mateix, FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE a través de la seva representació legal i el usuari, renuncia a qualsevol altra jurisdicció i se sotmeten a la dels jutjats i tribunals del domicili del usuari per qualsevol controvèrsia que pugui succeir. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora de Espanya FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE i el usuari se sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE

Carrer Doctor Murillo 1, 08172
Sant Cugat del Vallès

HORARIS

De dilluns a divendres
de 9:00h a 20:30h

Dissabtes
de 9:00h a 13:45h